Program Akademii Miasta i Państwa
 
Sesja 1:
Wprowadzenie do AMIP. Funkcjonowanie władzy wykonawczej
08.03.2018
8. marca 2018, godz. 16:00 - 20:30
Warszawa, ul. Trębacka 4
Rozdziały Konstytucji
Źródła prawa, Prezydent, Rada Ministrów i administracja rządowa
Zakres tematyczny:

Część I: Wprowadzenie do AMIP (Maciej Witucki)
Sesję otworzy wykład wprowadzający Macieja Wituckiego, przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, który wprowadzi słuchaczy w projekt, jego założenia i przybliży ideę dialogu w życiu publicznym.

Część II: Funkcjonowanie Władzy wykonawczej (Zbigniew Derdziuk)
Jak działa Rada Ministrów? Jak tworzy się rząd, ministerstwa i urzędy centralne? Tworzenie rządu oraz pierwsze kroki po powołaniu. Jakie akty prawa regulują prace RM i ministrów oraz na co ma wpływ Rada Ministrów, Premier i ministrowie działowi? Jak jest sprawowana władza nad jednostkami podległymi? Jak zmienia się uprawnienia ministrów i podległych im organów? Jakie akty prawa wydaje minister?  Uprawnienia ministra w zakresie tworzenia prawa, budżetu, zrządzania kadrami, wpływu na strukturę  jednostki oraz zarządzanie informacją.

Uprawnienie Prezydenta, sposób  współpracy z Radą Ministrów,  kompetencje własne i wymagające kontrasygnaty.  Historyczne doświadczenia relacji rządu i Prezydenta.

UWAGA: Obecność na pierwszym wykładzie jest obligatoryjna.

Sesja 2:
Tworzenie prawa
22.03.2018
22. marca 2018, godz. 17:30 - 20:30
Warszawa, ul. Trębacka 4
Rozdziały Konstytucji
Źródła prawa, Sejm i Senat
Zakres tematyczny:

Jak wygląda proces legislacyjny?  Jak tworzy się prawo i  jakie są role poszczególnych podmiotów? Wnioskowanie, konsultacje, komitety, Rada Ministrów, Sejm, Komisje, Senat, Prezydent. Uprawnienia stron procesu legislacyjnego. Na jakim etapie konsultacji można wpływać na proces  tworzenia prawa? Rola partnerów społecznych, Rada Dialogu Społecznego i inne podmioty zainteresowane wpływem na tworzenie prawa. Jak monitorować proces legislacyjny? Wymagania formalne projektów ustaw, OSR i opracowania skutków działania ustaw. Jaki jest wpływ na krajowy system prawa regulacji przyjmowanych na poziomie UE? Rola poszczególnych państw w tworzeniu prawa na poziomie Unii Europejskiej.

Sesja 3:
Funkcjonowanie prawa
12.04.2018
12. kwietnia 2018, godz. 17:30 - 20:30
Warszawa, ul. Trębacka 4
Rozdziały Konstytucji
Źródła prawa, Organy kontroli i ochrony prawa
Zakres tematyczny:

Jakie są źródła prawa i podstawy funkcjonowania sądów? Jak wygląda proces sądowy; jaka jest rola prokuratora, Policji, CBA, sędziego, adwokata? Jakie są uprawnienia stron postępowania i tryb obrony? Instancje sądów: rola sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Specjalizacja, wydziały sądów i tryb postępowania: sprawy cywilne, gospodarcze, karne, ubezpieczeń i prawa pracy. Zasady funkcjonowania prokuratury i Prokuratura Krajowego. Zadania rejestrowe sądów: wydziały wieczysto-księgowe, Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Karny. Czym jest Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Krajowa Rada Sądownictwa? Rola Trybunału Konstytucyjnego w systemie prawnym i jego relacje z innymi organami.

Inne organy ochrony prawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli – zasady, funkcjonowanie i odrębność konstytucyjna i budżetowa.

Sesja 4:
Samorząd terytorialny
26.04.2018
26. kwietnia 2018, godz. 17:30 - 20:30
Warszawa, ul. Trębacka 4
Rozdziały Konstytucji
Samorząd terytorialny
Prowadzący
Zakres tematyczny:

Władza samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Tryb powoływania organów poszczególnych szczebli samorządu  i ich uprawnienia. Regulacje dotyczące  tworzenia prawa lokalnego, uchwalania budżetu i źródła jego zasilania, polityki kadrowej i organizacji struktur. Wpływ poszczególnych szczebli na sprawy lokalne i krajowe. Jak działa administracja zespolona, czym są miasta na prawach powiatu, jakie są organy nadzoru nad samorządem? Relacje władzy samorządowej z administracją rządową.