Regulamin udziału w Akademii Miasta i Państwa Komitetu Dialogu Społecznego KIG
 1. Organizatorem szkoleń jest Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa KRS: 0000121136, NIP: 5260001708, REGON: 006210187 (dalej: Organizator).
 2. Szkolenia realizowane są według programu, z uwzględnieniem celów szczegółowych i na warunkach dostępnych na stronie amip.pl
 3. Przesłanie wypełnionego formularza on-line stanowi potwierdzenie zgłoszenia do szkolenia i akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo oceny zgłoszeń na szkolenie i wyboru kandydatów na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu. Od oceny nie przysługuje odwołanie.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje drogą elektroniczną, przez wysłanie wybranym kandydatom wiadomości e-mail najpóźniej na dwa tygodnie przed szkoleniem.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przesłaniem wypełnionego formularza on-line i stosowania się do jego postanowień, w szczególności uczestnictwa w zajęciach i wniesienia opłaty za szkolenie w wysokości 200 zł, płatnej przelewem. Opłata ma charakter rezerwacyjny i podlega wpłacie po zakwalifikowaniu Uczestnika, ale nie później niż w terminie pierwszych zajęć szkoleniowych.
 7. Opłata podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć zgodnie z postanowieniami poniżej:
  a) w wysokości 100% na wniosek Uczestnika złożony Organizatorowi przed pierwszymi zajęciami szkoleniowymi;
  b) w wysokości 50% na wniosek Uczestnika złożony Organizatorowi po pierwszych zajęciach szkoleniowych.
  c) w przypadku wniosku Uczestnika złożonego Organizatorowi po drugich zajęciach opłata nie podlega zwrotowi i pozostaje ekwiwalentem za uczestnictwo w dwóch zajęciach szkoleniowych.

Uczestnik składa wniosek w formie elektronicznej – przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora amip@kig.pl. Opłata podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika we wniosku.

 1. Zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji zajęć w trakcie kursu.
 2. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia kursu w dowolnym momencie (bez pełnej realizacji programu). W przypadku zakończenia kursu przez Organizatora opłata ulega zwrotowi. W związku z zakończeniem kursu bez pełnej realizacji programu Uczestnik nie ma żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora oprócz roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty w kwocie nominalnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji zajęć szkoleniowych.
 5. Uczestnicy podczas ostatnich zajęć otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Akademia Miasta i Państwa. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na  co najmniej 80% zajęć oraz napisanie i przesłanie, w wyznaczonym terminie, na adres amip@kig.pl pracy końcowej.
 6. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 7. Dane osobowe osób zgłaszających się na szkolenie AMiP będą wykorzystane przez Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej wyłącznie do celów związanych ze szkoleniem.
 8. Uczestnicy przez przesłanie wypełnionego formularza on-line wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora w celach związanych ze szkoleniem.
 9. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.